Sigurnosna pravila za praznike

Atex ekstrakcija pra¹ine ili ATEX ekstrakcija pra¹ine (ATmosphere EXplosible je sve va¾nije pitanje u podruèju zdravlja i sigurnosti na radu. na poèetku.

Trenutno sva jela proizvedena u Europskoj uniji trebala bi biti opasna za suradnju s ATEX savjetima. Prije svega, ATEX nameæe vrstu materijala koji se koristi, kao i kori¹tenu konstrukciju. Ureðaji koji provode ove informacije oznaèeni su CE oznakom. Klasifikacija proizvoðaèa vidljiva je za razvrstavanje opasnosti i dodjeljivanje oznaka za odreðeni proizvod. Sakupljaèi pra¹ine su ureðaji ¹iroko povezani u sektoru. Uglavnom se koriste za izradu finih èestica pra¹ine. Izmeðu ostalog, koriste se u obradi metala za bru¹enje, doradu odljevaka, bru¹enje, poliranje. Sakupljaèi pra¹ine koriste se i za obradu drva, posebno za usisavanje pra¹ine i rukovanje pra¹kastim materijalima, uglavnom kemijskim prahom. Postoji èitav postupak ocjenjivanja sukladnosti robe u kontekstu eksplozivne sigurnosti. Èesto takvu procjenu provodi neovisno prijavljeno tijelo. U trenutku ocjenjivanja sukladnosti izraðuje se sva tehnièka dokumentacija koja sadr¾i popis dokumenata izmeðu popisa direktiva s kojima je ispravan ureðaj, a koji je uzet u obzir tijekom rada ureðaja. Sljedeæe informacije trebaju biti ukljuèene u dokumentaciju: obitelj i kategorija ureðaja, maksimalna povr¹inska temperatura ureðaja, primijenjena za¹tita od eksplozije. ATEX bi trebao biti prilagoðen zahtjevima velikog poduzeæa i pru¾iti mu financijske i logistièke ¹anse i moguænosti za ljudske resurse. Tro¹ak primjene ATEX direktive relativno je nizak u usporedbi s prijetnjama izazvanim eksplozijama.