Prvi porez tvrtke

Svatko tko zapoène svoju prvu tvrtku vrlo je iznenaðen visokom cijenom blagajne. Doista, to se ponavlja prilièno èudno, tako da bi takav jednostavan ureðaj, u usporedbi sa èak i raèunalom, vrijedio vrlo brz iznos novca. Iznenaðenje, meðutim, nestaje kada pa¾ljivo pogledamo materijalnu i suptilnu situaciju u na¹oj regiji.

Fiskalne blagajne ko¹taju ovisno o modelu od tisuæu do èak èetiri tisuæe zlota. Vrlo je te¹ko naæi u Poljskoj barem jednu laganu i neiskori¹tenu blagajnu, koja vrijedi manje od tisuæu zlota za prodaju. Da, mo¾ete koristiti kori¹tene blagajne na internetskim aukcijama, ali ih ne mo¾ete uvijek kupiti.

Dakle, za¹to su blagajne skupe?Razlog za ovakvo stanje stvari mo¾e se naæi u dr¾avnoj politici i takvom stanju gospodarstva na¹e zemlje, a ogromni porezi i ogromna birokratija, koja nam daje izvje¹æe i izgradnju ureðaja, uzrokuje ogroman porast tr¾i¹ne cijene blagajne.Mnogi trgovci u dana¹njim razdobljima ne le¾e na kupnji blagajne. Na¾alost, zakon zahtijeva od neke osobe koja vodi poslovanje s godi¹njom dobiti iznad odreðenog iznosa, detaljnu registraciju cjelokupne robne razmjene. Od sada¹njih razloga, sve vi¹e ljudi postaje poduzetnik. Umjesto toga, broj ljudi u poreznim slu¾bama se ¹iri.Razina nije uvijek jedini razlog visoke cijene blagajne. Za razliku od pisaèa, potonji moraju biti izraðeni od vrlo kvalitetnih materijala. Ona mora biti tiskana u priznanici tisuæu puta jednog dana.

Drugi sekundarni razlog za ove ogromne cijene je tro¹ak osposobljavanja zaposlenika iz usluga blagajne. ©to smo va¾niji brend i mnogo ljudi koje zapo¹ljavamo, to je profitabilnije ulaganje kapitala u uvoðenje blagajne za zatvaranje poslovanja. Izlaz je da se ljudi koji su stvarali takve teèajeve uzimaju na prethodnim radnim mjestima i stoga je izuzetno rijedak sluèaj.Veæ se neko vrijeme nastavlja borba za smanjenje vrijednosti tih ureðaja, a svaki poduzetnik pri kupnji svoje prve blagajne mo¾e oduzeti tro¹kove kupnje blagajne do 700 PLN.