Krio elektronski mikroskop

Kolposkop je Hans Hinselmann otkrio tisuæu devetsto dvadeset i pet godina. To je posljednji aparat za ginekolo¹ko pretra¾ivanje, koji èeka i puni se u mikroskop, to jest, zahvaljujuæi montiranom leæi, omoguæuje odgovarajuæem lijeèniku duboko ispitivanje ¾enskih reproduktivnih organa.

Posebno je osmi¹ljen za ispitivanje vulve, vagine, donjeg vrata maternice i vrata maternice. Ovaj ureðaj æe omoguæiti kratko vrijeme u pokretu, jer samo nekoliko minuta prepoznaje je li odreðeni ¾enski organ u opasnosti od bolesti ili ne, bez obzira na to jesu li na njega stavili bilo kakve neoplastiène promjene ili ne. Rak je trenutno najozbiljniji od ljudskih bolesti. Unatoè napretku medicine u dana¹nje vrijeme, jo¹ uvijek nije lako izlijeèiti ako se otkrije prekasno. Stoga, osim standardnih ginekolo¹kih pregleda, koji nisu u obliku otkrivanja ranih faza neoplastiènih promjena, prilagoðeni su brojni drugi testovi, kao ¹to je, na primjer, citologija. Naposljetku, postoji studija koja mo¾e otkriti neoplastiène lezije na sedamdeset posto. Kolposkopija, koja se izvodi pomoæu alata poznatog kao kolposkop, mnogo je uèinkovitija, jer pru¾a èak devedeset posto nade za pronala¾enje raka u njegovoj ranoj fazi. Za¹to je onda toliko va¾no? Jer samo u prvoj, najmanjoj fazi kanceroznih lezija ona je sto posto izljeèiva, ali ¹to je vrlo uznapredovala faza, to je manja moguænost pacijenta za pre¾ivljavanje. Uvedeni u podruèju medicine, te struènjaci koji se bave temom ginekologije i tumora ¾enskih reproduktivnih organa, oni tvrde da je vrijedno mije¹ati obje metode istra¾ivanja, tj. Provoditi citolo¹ki pregled i pregled kolposkopom. Mnogo toga je jednostavno sto posto jamstvo brzog otkrivanja raka i lakog osiguranja njegovog izljeèenja. Zato je vrijedno provesti istra¾ivanje barem jednom u èetvrtini.