It sustav u skladi tu

Raèunalni sustav se obièno prevodi kao naèin da se pomogne tvrtki. Meðu takvim sustavima mo¾emo razlikovati upravljanje poslovnim procesima, planiranje poslovnih resursa, upravljanje odnosima s klijentima, upravljanje odnosima s poduzeæem, planiranje materijalnih potreba i upravljanje lancem opskrbe. IT sustav mo¾e biti posebno osjetljiv, kao ¹to je to sluèaj u modelima sustava sigurnosti zrakoplovstva na zraènim lukama ili u sluèajevima bankovnih sustava ili povezanih s upravljanjem proizvodnjom.

Odrednica slo¾enosti IT sustava je broj elemenata koje ovaj sustav povezuje i funkcije koje on ispunjava zahvaljujuæi kori¹tenom softveru. IT sustavima rje¹avaju specijalizirani in¾enjeri. Proces njihovog stvaranja vrlo je delikatna i mo¾e zahtijevati i sudjelovanje mnogih struènjaka, takoðer velikog kapitala. Projektiranje raèunalnog sustava postoji i nosi visok rizik od neuspjeha povezanog s tijekovima njegovog stvaranja i potrebnim vremenom. I mo¾e se predstaviti da æe se tijekom procesa uvoza na tr¾i¹tu pojaviti drugaèiji, konkurentni sustav. U razmi¹ljanju informacijskih sustava, modul evaluacije proizvodnog procesa poznat kao CMM - Model zrelosti sposobnosti. Zahvaljujuæi kompliciranom procesu evaluacije, ovaj modul ocjenjuje prakse kori¹tene u stilu rada i ocjenjuje ga u kombinaciji s disciplinom njegovog razvoja. Ocjena je pet razmjera i savr¹enija, ¹to je znaèajniji rizik uspjeha. Informacijski sustavi za prvu funkciju su obrada podataka kombinirajuæi skup povezanih tema i uzimajuæi s njima raèunalne tehnike. Elementi informacijskih sustava su raèunalni hardver, softver, ljudi, procedure i baze znanja. Hardverska komponenta informacijskih sustava voðena je ureðajima za pohranu podataka, komunikacijom izmeðu tih ureðaja, komunikacijom svih i raèunala, senzora, aktuatora i novih ureðaja.