Eisti zrak oko nas djeluje

Svakog dana, takoðer u odr¾avanju, kao iu radionici, okru¾eni smo drugim vanjskim elementima, koji su utjecaji na njihovo djelovanje i blagostanje. Osim osnovnih uvjeta, kao ¹to su: polo¾aj, temperatura, vla¾nost medija i prave, u moguænosti smo stvoriti i velike plinove. Zrak koji udi¹emo nije 100% èist, ali kontaminiran, naravno, u razlièitom stupnju. Prije opra¹ivanja na strani pra¹ine, u moguænosti smo da vas osiguramo no¹enjem maski s filterima, iako postoje i druge neèistoæe u zraku, koje je èesto te¹ko pronaæi. To su uglavnom otrovni plinovi. Obièno se mo¾e otkriti samo zahvaljujuæi strojevima oblika kao ¹to je senzor otrovnog plina koji prikazuje èestice zraka iz zraka i informira o njihovoj prisutnosti, zahvaljujuæi èemu nam govori o opasnosti. Na¾alost, ova prijetnja je vrlo ozbiljna, jer neke tvari kada je ugljièni monoksid bez mirisa i èesto njihova prisutnost u sferi rezultira ozbiljnim zdravstvenim o¹teæenjem ili smræu. Kod CO oèekujemo i druge fosile koji se mogu detektirati detektorom, na primjer vodikov sulfid, koji je u te¹koj koncentraciji malen i uzrokuje brzu paralizu. Sljedeæi otrovni plin je ugljièni dioksid, jednako opasan kao i stari i amonijak - plin koji je prisutan u atmosferi, ali u duljoj koncentraciji koja ugro¾ava populaciju. Senzori toksiènih elemenata takoðer mogu detektirati ozon i sumporni dioksid, koji je te¾i od vremenskih uvjeta i koristi ¾elju da brzo popuni povr¹inu blizu tla - od tog poèetka toèno kada smo izlo¾eni nastanku tih elemenata, senzori trebaju biti smje¹teni na prikladnom mjestu mogao je osjetiti prijetnju i obavijestiti nas o tome. Ostali toksièni plinovi koje detektor mo¾e upozoriti su korozivni klor kao i visoko toksièni vodikov cijanid, kao i lako topljivi u vodi, opasni klorovodik. Kao ¹to je, vrijedi instalirati senzor za otrovne plinove.