Blagajnu i fiskalni pisae

Potvrda iz blagajne novitus lupo je posebno znaèajan materijal i za upravitelja i za mu¹karce. To je glavna obveza izdavanja takvih dokaza o prodaji, a potonji bi trebao izvaditi potvrdu s njima.

Na¾alost, neki od nas ne obraæaju mnogo pozornosti na raèune, ¹to mo¾e imati neugodne posljedice u snazi uspjeha. Koliko dugo trebamo èuvati takve ispise iz blagajne i koje nam moguænosti mogu biti korisne?

U sluèaju poduzetnika, pitanje je vrlo jednostavno. Trebali bi sakriti kopije raèuna na 5 godina - u sluèaju inspekcije od Porezne uprave. Za¹to je ovaj dokument uvijek klijent?Ovaj niski komad papira u energetskim kutijama koje imaju veliku va¾nost. Ako znamo valjanost blagajnièkog raèuna i znamo u kojem obliku ispravno pohraniti takav dokument, mo¾emo puno dobiti. To prije svega rezultira situacijama u kojima trebamo ogla¹avati kupljeni proizvod ili ga takoðer proslijediti da uzme va¹ novac. U tom sluèaju, prodavatelj æe od nas zatra¾iti da poka¾emo raèun - potvrdu ogla¹ene transakcije. Koji su nam rokovi o kojima trebamo razmi¹ljati kada nam raèun mo¾e pomoæi pri sastavljanju pritu¾be? Ako kupujemo prehrambene proizvode, mo¾emo prijaviti probleme povezane s njima do 3 dana. Mnogo du¾e trebamo èuvati ove raèune, koji su dokument o kupnji odjeæe, obuæe, namje¹taja ili RTV opreme. Ovdje nam zakon dopu¹ta 24 mjeseca da pronaðemo nepravilnosti i prijavimo ¾albe. U trenutku kada neæemo dobiti raèun, na¹a pritu¾ba neæe biti prihvaæena. ©to je veæa prednost proizvoda koji se ogla¹ava, to je veæi gubitak povezan s nedostatkom dokumenta koji potvrðuje takvu prodaju.

Prisjetimo se raèuna koje nam prodavatelj mora dati tijekom kupovine. Prisjetimo se da takvi dokumenti moraju biti prikriveni na dobar naèin. Mo¾emo pripremiti omotnice u kojima æemo prikupljati raèune kronolo¹kim redoslijedom, na posljednjoj stavci mo¾emo izvaditi posebnu kutiju. Va¾no je da je dokument koji potvrðuje izvr¹ene ugovore pohranjen sve dok je to temelj za podno¹enje pritu¾be.